นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเลือกใช้บริการจาก SurveyCan.com ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่าน คือนโยบายที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก SurveyCan.com ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ SurveyCan.com ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

SurveyCan.com  จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนใช้งานกับทาง SurveyCan.com  ทำการตอบแบบสำรวจ หรือเมื่อมีการติดต่อทีมงานของเรา และเพื่อเป็นการสำรวจการใช้บริการและการติดตามปัญหาทางด้านเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นสำหรับนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการต่อไปนั้น  ทาง SurveyCan.com  จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าสู่ระบบด้วย ได้แก่ หมายเลข IP (IP Address) บันทึกหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ“คุกกี้” บนเครื่องคอมพิวเตอร์
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  SurveyCan.com ใช้ “คุกกี้” ในการบันทึกหรือจดจำข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการ วิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ SurveyCan.com  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของทางเราต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บจะถูกจัดเก็บแบบไม่เป็นการระบุตัวตน (anonymous) ทั้งนี้ SurveyCan.com  จะไม่นำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปดูพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์อื่น และจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม  ท่านสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งาน “คุกกี้” ได้ แต่ในกรณีนี้เราจะไม่สามารถรับรองถึงความสะดวกสบายในการใช้บริการของ SurveyCan ได้
ข้อมูลของแบบสอบถามของท่านที่ได้สร้างบน SurveyCan.com จะถูกจัดเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ  SurveyCan.com  ทางเราเข้าใจดีว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลของคุณและขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลเหล่านั้นติดต่อกับผู้ที่ตอบแบบสอบถามของคุณหรือเผยแพร่ไปยังบุคคลที่สาม หากแต่ทาง SurveyCan.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและลบข้อมูลที่ละเมิดกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทางเราด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของทาง SurveyCan.com ติดตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคุณส่งข้อมูลมายัง SurveyCan.com  ข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
การลงทะเบียนใช้งานและการใช้บริการของทาง SurveyCan.com นั้น ถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

ทาง SurveyCan.com จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระหรือเชิงการค้า นอกจากนี้ SurveyCan.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  • ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • กรณีที่ SurveyCan.com ได้ให้บริษัทในเครือหรือได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ SurveyCan.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  • SurveyCan.com อาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษเมื่อทางเรา พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของทาง SurveyCan.com หรือเป็นต้นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรือความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้บริการของทาง SurveyCan.com จากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และสมบัติใดๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ SurveyCan.com สามารถเปิดเผยข้อมูลหากได้รับการร้องขอจากทางราชการ ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คุณชำระค่าบริการผ่านทาง PayPal คุณอาจจะต้องให้ข้อมูลการซื้อขาย เช่นข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ชื่อ และที่อยู่ในการวางบิล ฯลฯ ทาง SurveyCan.com จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ทั้งสิ้น โดยให้ท่านดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของทาง Paypal.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนตัว

เพื่อ ประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน SurveyCan.com ได้ดำเนินการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อทำการสั่งซื้อ หรือบันทึก จัดส่ง หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ในบางโอกาสทาง SurveyCan.com อาจเผยแพร่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นบนเว็บไซต์ของเรา โดยที่เว็บไซต์ของลิงค์เหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ เอง  ทั้งนี้ SurveyCan.com ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศ ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือ ดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดีเพื่อคงความเป็นบูรณภาพของเว็บไซต์ ทางเรายินดีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ หรือสามารถติดต่อทางทีมงานของเราเพื่อที่จะแก้ไขหรือลบข้อมูลของคุณได้โดยตรงได้ ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องไม่ถูกร้องขอจากผู้มีอำนาจของรัฐ หรือเพื่อนำไปใช้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หมายศาล หรือคำสั่งศาลใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายสำหรับทางธุรกิจของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธข้อร้องขอหากเชื่อได้ว่าไม่มีความเหมาะสม ละเมิดสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือต้องใช้ความพยายามด้านเทคนิคโดยไม่จำเป็นหรือเหมาะสม

การยกเลิกสถานภาพสมาชิก

คุณสามารถยกเลิกสถานภาพสมาชิกกับทาง SurveyCan.com  ได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อทีมงาน Support ของทางเราผ่านทางอีเมลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนไว้ เมื่อได้มีการยืนยันการยกเลิกสมาชิกแล้ว ข้อมูลทั้งหมดของคุณรวมถึงข้อมูลผลของแบบสอบถามด้วยจะถูกลบ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อีก อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าอาจมีข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ ที่ไม่สามารถนำออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หมดได้

ข้อตกลงของท่าน

เมื่อคุณตัดสินใจใช้บริการบน SurveyCan.com  คุณตกลงยอมรับกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ทางเราสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีการแจ้งบนเว็บไซต์เพื่อให้ท่าน ทราบ ซึ่งหากท่านใดไม่ตกลงกับนโยบายที่ได้มีการแก้ไขใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกกับเราได้

การติดต่อกับSurveyCan.com

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อกับ SurveyCan.com ได้ที่ Email: staff@surveycan.com